Týdenní plán od 11. 5. do 15. 5. 2015

 

Český jazyk

 • Větné členy
 • Souvětí
 • Určování podstat. jmen a sloves

Český jazyk – sloh

 • Výpisky 

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Present continuous

Matematika

 • Slovní úlohy s desetinnými čísly
 • Závisle a nezávisle proměnná
 • Geo – kružnice, převody jednotek

Vlastivěda

 • Severní Morava a Slezsko

Přírodověda

 • Smyslová a nervová soustava

Pracovní činnosti

 • Základní znalosti a bezpečnost při použití kuchyňských přístrojů

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k textu

Hudební výchova

 • Poslechové skladby

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

8.5. státní svátek

Kontrola cvičebních úborů, hlavně obuv do tělocvičny.

Doplacení záloh na školní výlet – do konce května.

15.5. fotografování třídy

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Opakuj Počítej Doplň Procvič

 

Back To Top