Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3.

Český jazyk

 • Spodoba H x CH
 • Opakování tvrdých a měkkých souhlásek
 • Opakování abecedy
 • Opakování ú,ů

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Plynulé čtení bez chyb
 • Recitační soutěž – vybraní žáci

Psaní

 • Opis, přepis básní
 • Diktát na spodobu z učebnice ČJ

Matematika

 • Počítání do 100 s přechodem
 • Písemné sčít. a odčít. do 100 (pod sebou)
 • Počítání se závorkami
 • Geo: rýsování úseček dané délky

Prvouka

 • Jaro – stromy
 • Jaro u vody

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 13. 3. v 13:30 budou mít vybraní žáci školní kolo recitační soutěže – komunitní centrum školy.

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Spodoba h-ch Počítání se závorkou Jarní kvíz
Párové souhlásky opakování +, – do 100 Stavba stromu
Back To Top