Týdenní plán od 1. do 5. října

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin
 • Předpony a předložky
 • Vyjmenovaná slova – procvičování
 • Skloňování podst. jmen
 • str. 21-23

Český jazyk – sloh

 • Adresa
 • str. 24

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné násobení jednociferným číslem
 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy, převody jednotek
 • Různoběžky, rovnoběžky
 • str. 18-20

Vlastivěda

 • Mapa, světové strany
 • Opakovat státní svátky
 • str. 6

Přírodověda

 • Horniny a nerosty – prezentace
 • Vyhledávání informací
 • str. 32

Pracovní výchova

 • Seznámení s různými druhy papíru
 • Určování a pojmenování určitých druhů

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti – podzimní květina

Hudební výchova

 • Rytmus
 • Chválím tě…

Tělesná výchova

 • Cvičení a soustředění na správné provedení (sestava, švihadlo)

Doplňující informace pro rodiče

Pokud bude hezky, cvičíme venku. Nezapomeňte si přinést cvičební úbory.

Opět žádám o zvýšený dohled a kontrolu na přípravu dětí do vyučování.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top