Týdenní plán od 1. 5. do 5. 5. 2023

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Koncovky podstatných jmen
 • Psaní i/y ve slovech

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování, slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Zlomky
 • Rovnoběžníky, rýsování čtverce a obdélníka
 • Převody jednotek

Vlastivěda

 • Jiří z Poděbrad
 • Jagellonci

Přírodověda

 • Ekosystémy opakování

Informatika

 • Psaní Zav
 • Grafický výstup

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Design a estetika předmětů denní potřeby

Hudební výchova

 • Procvičování písní a hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Dopravní výchova – příprava na průkaz cyklisty 11. 5. v Krnově

Doplňující informace pro rodiče

Opakovat ústně násobení a dělení. Kontrola pomůcek do geometrie.

11. 5. pojedeme na dopravní hřiště do Krnova na celé dopoledne – plnění dovedností k získání průkazu cyklisty.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český – podmět a přísudek , vyjmen. slova , shoda Ž , shoda M , shoda S ,

Matematika – zlomky , obvody , dělení se zbytkem , převody 

Přírodověda – opakování , společenstvo potoků a řek , ekosystém potoků 2 ,

Vlastivěda – Jan Hus , zbraně husit. , Habsburkové ,

Dopravní značky , Dopravní výchova 

Back To Top