Týdenní plán 15. 3. do 19. 3. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po S
 • Slova protikladná
 • Procvičování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen
 • Sl – Vypravování podle osnovy
 • Uč. str. 95-101, PS 2. díl str. 22, 23
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 10, 11
 • Čt: Čtení s porozuměním, úryvek z vlastní četby

Anglický jazyk

 • Rooms of my house
 • Colin in Computerland

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Slovní úlohy
 • G: úsečka, kruh, kružice

Prvouka

 • Rostliny kvetoucí, nekvetoucí, léčivé, jedovaté…
 • Květy a plody
 • Uč. str. 40-41
 • PS – str. 45-47

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Pozorování tvarů různých užitkových předmětů z hlediska jejich funkce

Hudební výchova

 • Zpíváme si pro radost
 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Bezpečný pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

Back To Top