Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2011

Český jazyk

 • Slovesa – jednoduché a složené stary.
 • Slosesný čas, osoba číslo.
 • Procvičování vyjmenovaných slov.
 • Učebnice str. 50, 53-56.

Český jazyk – sloh

 • Popis děje.
 • Blahopřání.

Anglický jazyk

 • Poslech a nácvik správné výslovnosti.
 • Přivlastňovací zájmena – his, her.

Matematika

 • Převody jednotek.
 • Porovnávání a zaokrouhlování čísel větších než 10 000.
 • Geometrie: pravoúhlý trojúhelník, rovnoběžky a kolmice.
 • Učebnice str.5-6, 8-10.

Vlastivěda

 • Vodstvo a pohoří ČR.
 • Orientace na mapě.

Přírodověda

 • Živočichové.

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování.
 • Dekorativní skleničky.

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek.

Hudební výchova

 • Zpěv a poslech koled.

Tělesná výchova

 • Přihrávky, pohyb s míčem, střelba na koš.

Informatika

 • Základní funkce grafického editoru.
 • ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 • Na pátek 16. 12. si žáci donesou do Pv ozdobné skleničky, nové koření, kukuřici, hrách, čočku, krupici, fazole, obilí apod.
 • Překontrolujte svým dětem pomůcky do geometrie.
 • Kontrolujte prosím známky a informace na Moje EL-KA

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top