Učební plán

učební plán 1. – 9. ročník základní školy

předmět Ročník Minimum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
český jazyk 9 10 10 7 7 4 4 4 4
Cizí jazyk 3 3 3 3 3 3
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4
Prvouka 2 2 3
Přírodověda 3 4
Vlastivěda
Chemie x) x) 4
Fyzika x) x) 6
Přírodopis 6
Zeměpis 6
Dějepis 6
Občanská výchova 4
Rodinná výchova 4
Hudební výchova 1 1 1 4 4 4
Výtvarná výchova 1 1 1 6
Praktické činnosti 1 1 1 4
Volitelné předměty 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Týdenní dotace povinných předmětů 20 22 23 24 25 27 28 30 30
Nepovinné předměty

x) V 6. – 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyučovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro předmět a dodržena týdenní časová dotace. U volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku ředitel školy rozhoduje i o jejich zařazení do ročníku

Minimální počet hodin pro jednotlivé předměty v 6. – 9. ročníku:

chemie 4 hod
fyzika 6 hod
přírodopis 6 hod
zeměpis 6 hod
dějepis 6 hod
hudební výchova 4 hod
výtvarná výchova 6 hod
rodinná výchova 4 hod
občanská výchova 4 hod
praktické činnosti 4 hod
volitelné předměty 6 hod
Back To Top