Výchovný řád

Je součástí Školního řádu (dále jen ŠŘ).

Stupně závažnosti porušení kázně a školního řádu jsou odstupňovány:

 1. Méně závažné porušení kázně a ustanovení ŠŘ
 2. Závažná porušení kázně a ustanovení ŠŘ
 3. Hrubé porušení kázně a ustanovení ŠŘ

 Charakteristika méně závažného porušení kázně a ustanovení ŠŘ

Jedná se o vědomá drobnější provinění žáka proti ustanovením ŠŘ:

 • nepřezouvání se
 • pozdní příchody do vyučování
 • nepřipravenost na vyučování (nenošení pomůcek)
 • rušení výuky, například používáním mobilního telefonu, přehrávače
 • poškozování vybavení školy, znečišťování školy a jejího okolí
 • nevhodná úprava zevnějšku
 • nerespektování pokynů pedagogů při výuce i mino ni, nerespektování pokynů správních zaměstnanců souvisejících s organizací provozu školy a zajištění bezpečnosti žáků
 • zaviněné neplnění povinnosti při omlouvání absencí

Výchovná opatření

 • za méně závažné porušení kázně lze udělit napomenutí třídního učitele
 • za opakování méně závažných porušení lze udělit důtku třídního učitele či důtku ředitelky školy (případně 2. stupeň z chování)
 • napomenutí a důtka tř. učitele je zcela v kompetenci třídního učitele, tato nápravná opatření se ukládají okamžitě, důtka ředitelky školy je zcela v pravomoci ředitelky školy, která rozhoduje na základě vyjádření se pedagogické rady

 Charakteristika závažného porušení ŠŘ:

Jedná se o závažné porušování ustanovení ŠŘ, které negativně ovlivňuje vyučování a narušuje chod školy:

 • opakované méně závažné porušování kázně a ustanovení školního řádu přes opakovaná písemně doložená upozornění formou zápisu se žákem nebo dopisem zákonným zástupcům
 • neuctivé chování vůči osobám pohybujícím se ve škole (učitelé, správní zaměstnanci, rodiče, návštěvy)
 • úmyslné narušování výuky
 • úmyslné poškozování vybavení školy (například školního nábytku, učebních pomůcek, nástěnek, obrazů a ostatní výzdoby školy)
 • poškozování majetku spolužáků, drobné krádeže
 • hrubé chování a šikanování (slovní i fyzické) spolužáků
 • neplnění povinností při omlouvání absencí (předkládání omluvenek třídním učitelům, nerespektování postupů uvedených ve školním řádu při omlouvání předem známých absencí)
 • neomluvená absence do 12 vyučovacích hodin (výchovnou komisi svolává ředitelka školy za přítomnosti zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, viz zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Výchovná opatření:

 • za závažné porušení školního řádu může být udělena důtka ředitelky školy

3. Charakteristika hrubého porušení ŠŘ:

Jedná se o hrubé porušování ustanovení školního řádu, narušování sociálního třídního kolektivu, případně celé školy:

 • šikanování spolužáka (fyzické, psychické, zesměšňování a ponižování)
 • fyzické napadení spolužáka
 • úmyslné způsobení zranění jiné osobě
 • hrubé či agresivní vystupování vůči zaměstnancům školy
 • krádež nebo úmyslné poškození majetku školy ve větším rozsahu, majetku žáků či zaměstnanců školy
 • donášení drog a nebezpečných předmětů do školy (zbraní, zapalovačů, hořlavin, zábavné pyrotechniky a podobně), manipulace s nimi ve škole i akcích organizovaných školou
 • neomluvená absence, záškoláctví nad 12 hodin (ředitelka školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu, viz zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Výchovná opatření:

 • za hrubé porušení ustanovení školního řádu může být udělen 3. stupeň z chování

 

Zpracovala Radka Žlebčíková – VP

Projednáno na pedagogické radě 17. září 2015

                           Regína Hajná, ředitelka školy

Projednáno a schváleno na jednání školské rady 20. října 2010

Jiří Mlčoušek, předseda školské rady

 

Back To Top