Řád školní družiny

 1. O přijetí dítěte k docházce do školní družiny rozhoduje na základě rodiči (zákonným zástupcem) odevzdaného zápisního lístku ředitel školy.
 2. Všichni žáci přijatí k docházce dodržují zásady obsažené v Provozním řádu školy, zároveň se řídí tímto Vnitřním řádem školní družiny.
 3. Pro zapsané žáky je docházka do školní družiny povinná.
 4. Žák opouští určený prostor ve školní družině pouze se souhlasem p. vychovatelky a v době, která vyplývá z údajů na zápisním lístku. Mimořádně předčasný odchod ze školní družiny musí být doložen písemnou žádostí rodičů.
 5. Rodiče neprodleně písemně omluví nepřítomnost žáka v družině.
 6. Každou nevolnost i drobné zranění hlásí žák p. vychovatelce.
 7. Žák školní družiny se chová slušně a ohleduplně k dospělým osobám i svým spolužákům, chrání zdraví své i svých spolužáků.
 8. Žák šetří a ochraňuje majetek školy i školní družiny. Se zapůjčenými hrami a dalším vybavením zachází vždy šetrně, nepoškozuje je. Závady, které zjistí hlásí neprodleně p. vychovatelce.
 9. Při hrách venku žák neleze na stromy ani na tělovýchovná zařízení bez svolení p. vychovatelky. Při hrách je zakázáno používat klacky, nože, tyče či jiné ostré předměty.
 10. Do místností jiných oddělení vstupují žáci pouze po zaklepání a po výzvě ke vstupu od dospělé osoby. Pozdraví.
 11. Žák má zakázáno manipulovat s okny, zná umístění lékárničky a místa, kde je možné poskytnout první pomoc.
 12. Žák nenosí do školní družiny žádné cenné předměty ani vyšší finanční částky. V opačném případě požádá paní vychovatelku o úschovu peněz či cenných předmětů.
 13. Pro žáky ŠD platí přísný zákaz držení, distribuce a používání návykových látek v prostorách školy a ŠD.

Doplněk Provozního řádu školy týkající se provozu ŠD

 1. Žák navštěvující ranní družinu se převléká v areálu šaten ZŠ a své oblečení si přenese do šatny ŠD.
 2. Před odchodem do jídelny si umyje ruce.
 3. V jídelně se chová tiše, řídí se pokyny dozírajícího učitele či p. vychovatelky
 4. Do šatny školní družiny smí žák vstoupit pouze se souhlasem p. vychovatelky.
 5. Žák je povinen se přezouvat, udržovat ve všech prostorách ŠD pořádek.
 6. Při pobytu žáků na chodbách školy se žáci pohybují pomalu, nesmí se klouzat, vozit se po zábradlí a nahýbat se přes něj.

Poznámka

 • Ranní družina je v provozu od 6. 30 do 7. 30 v prvním a třetím oddělení ŠD
 • Obecně závaznou vyhláškou vydanou OÚ M. Albrechtice je stanoven měsíční rodičovský poplatek na 1 dítě ve výši 50 korun. Příspěvek platí rodiče obci nebo zákonní zástupci v měsíčních splátkách prostřednictvím pověřené paní vychovatelky ŠD a to nejpozději do posledního dne v měsíci jako platbu za daný měsíc.

Schváleno jednáním pedagogické rady dne 19. září 2001

Back To Top