Pravidla pro omlouvání absence žáků

Povinnosti rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků):

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy, přihlášení žáci do školní družiny
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (lze využít telefonu, e-mailu, následně je nezbytná písemná omluvenka podepsaná zákonným zástupcem, kterou žák předá třídnímu učiteli bezprostředně – tj. první den příchodu do školy, výjimečně v následují den (později doložená absence bude považována za neomluvenou)
 • v případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka se může ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán
 • předem známou nepřítomnost žáka je nezbytné omluvit před jejím započetím
 • škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, pokud přesáhne tři dny školního vyučování
 • ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky); může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje tří dnů

Docházka žáka do školy, jeho uvolňování z vyučování:

 • žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou v rámci výchovně vzdělávací práce školy. Účast ve vyučování nepovinných předmětů, docházka do zájmových kroužků a školní družiny je pro zařazené žáky v průběhu pololetí povinná, ukončit tuto docházku lze pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce
 • nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce předem písemně o jeho uvolnění
 • o uvolnění z jedné hodiny rozhoduje vyučující daného předmětu
 • za mimořádných okolností (náhlá nevolnost, úraz) může uvolnit vyučující žáka s tím, že zajistí jeho předání zákonnému zástupci, zapíše jeho absenci neprodleně do třídní knihy a následně informuje ředitele školy
 • na dobu do pěti vyučovacích dnů povoluje uvolnění třídní učitel, na delší dobu ředitel školy, v takovém případě předkládá řediteli žádost k vyřízení třídní učitel se svým stanoviskem
 • rozhodnutím ředitele školy lze uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu pro zdravotní nebo jiné závažné důvody na základě žádosti jeho zákonného zástupce; zároveň ředitel školy určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn s souhlasem zákonného zástupce bez náhrady
Back To Top