O svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě školy. Směrnice upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na podmínky školy. Škola je podle tohoto zákona povinný subjekt poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.


Statutárním orgánem Základní školy školy Město Albrechtice, okres Bruntál, je ředitelka – p. Regína Hajná, Mgr. – jmenovaná  zřizovatelem města Město Albrechtice, v souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších novel ke dni 1. 8. 2014.

[nahoru]

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele základní školy podle § 3 zákona 564/1990 Sb.:

podle odstavce 1)

 • řídí školu a jako právnická osoba plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce
 • odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy
 • odpovídá za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků
 • odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření
 • kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy a studijní výsledky žáků
 • zodpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy (pokud je na základě zájmu rodičů zřízena)
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci žáka byli informování o průběhu vzdělávání a výchovy

podle odstavce 2) ředitel školy rozhoduje:

 • o odkladu povinné školní docházky
 • o dodatečném odložení povinné školní docházky
 • o zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout
 • o přednostním zařazení dětí do základní školy, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti školy, o žádosti žáka k opakování ročníku po splnění povinné školní docházky

podle odstavce 3) ředitel školy může:

 • podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány, pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklad, stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem
[nahoru]

Osoba určená k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky č. 150/1958 Ú.I., o vyřizování stížností, oznámení, podnětů občanů:

 • Regína Hajná, ředitelka školy
 • tel. 554 652 241 – 2, mobil +420 777 719 340
 • e-mail: regina.hajna@zsma.cz
[nahoru]

Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě:

 • podle § 53 zákona 71/1967 Sb. – 283/1993 Sb. má proti rozhodnutí ředitele školy účastník právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal
 • podle § 54 odst. 1) se odvolání podává u správního orgánu (v tomto případě u ředitele školy), který napadené rozhodnutí vydal
 • podle § 54 odst. 2) odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis
 • podle § 54 odst. 3) pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí
 • podle § 57 odst. 1) může ředitel školy o odvolání rozhodnout sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatele nebo jestliže s tím ostatní účastníci souhlasí
 • podle § 58 odst. 1) odvolacím orgánem je Školský úřad Bruntál, případně ČŠI Bruntál
 • podle zákona 564/1990 Sb. Město Město Albrechtice rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele ve věcech správních podle § 3 odst. 2 písmena c) tohoto zákona: o zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet, který lze přijmout
[nahoru]

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanovený zákonem 150/1958 Ú.I.:

 • ředitel školy je povinen přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení občanů
 • vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost
 • ředitel školy je povinen stížnosti přijímat, evidovat a zajišťovat jejich správné a včasné vyřízení
 • stížnosti se podávají u ředitel školy v obvyklé pracovní době
 • o ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu
 • o zvláště závažných stížnostech bude neprodleně informován zřizovatel školy a případně ČŠI
 • evidence všech stížností, oznámení a podnětů musí být veden podle ustanovení § 5 výše uvedeného zákona (obsahuje datum doručení, věc, číslo jednací, jméno a příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele, způsob postupu a jak byla žádost vyřízena, datum vyřízení žádosti
 • údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů
 • příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnů, kdy došly od stěžovatelů musí být stěžovatelům potvrzen písemně do 5 dnů ode dne doručení
 • je nepřípustné postupovat stížnost k vyřízení (prošetření) pracovníkovi, proti kterému stížnost směřuje
 • vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel, jakož i osoby, proti kterým stížnost směřuje
 • o ústních jednáních při prošetřování stížností sepíše ředitel školy zápis, který musí obsahovat jména všech osob, jež se jednání zúčastnily, stručné a výstižné vylíčení průběhu jednání, jakož i doložku, že účastníci jednání byli s obsahem jednání seznámeni, zápis podepíší všichni účastníci jednání
 • stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím vyřízení byla učiněna opatření, potřebná k odstranění zjištěných závad, a stěžovatel o tom vyrozuměn
 • ředitel školy je povinen neprodleně provést opatření potřebná k odstranění závad, zjištěných při prošetřování stížnosti, zajistit, aby se neopakovaly
 • ředitel školy je povinen sledovat, zda opatření uložená k zjednání nápravy jsou řádně plněna
 • o vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve lhůtách, které jsou uvedeny v § 6, a to i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost byla neoprávněná
[nahoru]

Poskytování informací:

 • škola poskytne informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním
 • škola je oprávněna odmítnout (eventuálně omezit) právo na informace
[nahoru]

Úhrada nákladů spojených s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací:

 • jednoduché informace – rozsah práce cca 15 min
  mzda + odvody 25,60
  režie 9,00
  poštovné 6,40
  celkem 41,00 Kč
 • složitá informace – rozsah práce 1 hod
  mzda + odvody 102,40
  režie 33,60
  poštovné 17,00
  celkem 153,00 Kč
 • úhrada výše uvedených nákladů bude požadována od všech soukromých fyzických a právnických osob s výjimkou orgánů státní správy
 • ředitelství školy na požádání potvrdí žadateli předpokládanou výši úhrady nákladů (v odůvodněných případech může požadovat zaplacení zálohy
 • úhrady nákladů jsou příjmem ZŠ Město Albrechtice
[nahoru]

Výroční zpráva školy bude obsahovat údaje k činnosti školy v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,:

 • počet podaných písemných žádostí o informace
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 • další závažné informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
[nahoru]
Back To Top