O svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě školy. Směrnice upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na podmínky školy. Škola je podle tohoto zákona povinný subjekt poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

Statutárním orgánem Základní školy školy Město Albrechtice, okres Bruntál, je ředitelka – p. Regína Hajná, Mgr. – jmenovaná  zřizovatelem města Město Albrechtice, v souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších novel ke dni 1. 8. 2014.

Pravomoci ředitele

• řídí školu a jako právnická osoba plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce
• odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy
• odpovídá za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků
• odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření
• kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy a studijní výsledky žáků
• zodpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy (pokud je na základě zájmu rodičů zřízena)
• zajišťuje, aby zákonní zástupci žáka byli informování o průběhu vzdělávání a výchovy

Žadatel

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Informace

Ředitel školy poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním. Informací, kterou je ředitel školy povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však subjektivní komentář, názor, výklad právního předpisu apod.

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, nebo způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy).

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán).

Poskytované informace

Ředitel školy zveřejní v sídle školy na veřejně přístupném místě následující informace:

• informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy,
• vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy,
• jméno a příjmení osoby určené k poskytování informací a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení,
• údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat,
• postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů,
• postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace,
• přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí,
• sazebník úhrad za poskytování informací,
• výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací,
• výroční zprávu o činnosti školy za předcházející rok

Ředitel školy může zveřejnit uvedené informace také jinými způsoby a může zveřejnit i další informace, které je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. povinen poskytovat. Škola umožní pořízení kopií uvedených informací.

Způsob a rozsah zveřejňování informací

Škola zveřejňuje informace těmito způsoby:

• na úřední desce školy
• v kanceláři školy
• prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci (třídní schůzky)
• na internetových stránkách školy
• prostřednictvím výroční zprávy ředitele školy

Osoba určená k přijímaní a vyřizování stížností

• Regína Hajná, ředitelka školy
• tel. 554 652 241 – 2, mobil +420 777 719 340
• e-mail: regina.hajna@zsma.cz

Omezení práva na poskytnutí informace

Škola neposkytne informaci, která

• vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby
• je označena za obchodní tajemství
• byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
• týkající se probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví
• ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím

 Omezení práva na informace znamená, že ředitel školy poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení uvedených informací. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Za přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá pověřená osoba. 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). 

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. 

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích. 

Ústní žádost 

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě.

Písemná žádost 

Žádosti o poskytnutí informací podané jakoukoli formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě ředitele školy) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil.

Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitel školy nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

Ředitel poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitel.

Lhůtu 15 dnů může ředitel prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů:

• jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
• je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy

Ředitel školy je povinen písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů. 

Pokud ředitel školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.

 Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona a musí obsahovat následující náležitosti:

• název a sídlo školy
• číslo jednací a datum vydání rozhodnutí
• označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby)
• výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem
• odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů
• poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání
• vlastnoruční podpis ředitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce
• jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka

 Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.

 Ředitel vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence žádostí obsahuje:

• datum doručení žádosti, věc, číslo jednací
• jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele
• způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena
• datum vyřízení žádosti

Úhrada nákladů a výroční zpráva

Ředitel školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Ředitel školy vždy do konce ledna zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

Back To Top