Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9.

Čtení

 • Sluchové rozlišení hlásek
 • Dýchání, tvoření hlasu, výslovnost
 • Vyvození E, e
 • Vyvození U, u
 • Skládání písmenek

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 10 až 12

Matematika

 • Číselná řada, čtení čísel, počet prvků
 • PS str. 9 až 10

Prvouka

 • Školní režim
 • Činnosti ve škole
 • PS str. 6

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – skládání, lepení

Výtvarná výchova

              Hra s barvou

Hudební výchova

 • Hra na orffovy nástroje – doprovod k písním

Tělesná výchova

 • Seznámení s povely a signály používanými v Tv
 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

14. 9. v 16,00 hodin třídní schůzky.

                                Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top