Zápis č. 7 ze dne 7.11.2007

Přítomno: 7 členů školské rady (dále jen ŠR)
 • za zřizovatele: Věra Vaverová, Jitka Hanusová
 • za rodiče: Petr Kopinec, Martin Hajný
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková
 • omluveni: Luděk Volek
 • neomluven: Zbyšek Pecháček
dále p. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2006/2007
 2. Projednání plánu práce školy na školní rok 2007/2008
 3. Projednání plánu sebehodnocení školy na rok 2007/2008
 4. Příprava podání projektu ESF ve spolupráci s Městským úřadem Město Albrechtice
Pan Petr Kopinec přivítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR.

Ad 1. Projednání výroční zprávy školy za rok 2006/2007

 • ředitel školy předal přítomným výroční zprávu školy za rok 2006/2007
 • školská rada schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2006/2007
 • výsledek hlasování o schválení výroční zprávy školy za rok 2006/2007
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 2. Projednání plánu práce školy na školní rok 2007/2008

 • školská rada vzala na vědomí obsah plánu práce na rok 2007/2008

Ad 3. Projednání plánu sebehodnocení školy na rok 2007/2008

 • školská rada schvaluje plán sebehodnocení školy na rok 2007/2008
 • výsledek hlasování o plánu sebehodnocení školy na rok 2007/2008
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 4. Příprava podání projektu ESF ve spolupráci s Městským úřadem Město Albrechtice

 • školská rada vzala na vědomí informace ředitele školy p. Karla Knappa a místostarostky p. Jitky Hanusové o záměru podniknout společné kroky k čerpání dotací z evropských fondů
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Petr Kopinec, předseda ŠR


zapsala ing. Věra Vaverová