Projekty s využitím financí z EU

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Logolink OP VVV hor barva cz

Od 1. února 2017 do 31. ledna 2019 jsme prostřednictvím MŠMT ČR OP VVV - Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP zapojeni do projektu "Cesta ke vzdělávání" regist. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002972. Dotace činí 968 289 Kč.

V rámci vybraných šablon projekt realizuje tyto vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora ZŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků (mentoring, cizí jazyk)
Klub zábavné logiky a deskových her - zde.
Čtenářský klub - zde.
Doučování žáků ZŠ ohrožených školních neúspěchem

 

Výzva 57

Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK

 

Po prvním kole schvalovacího řízení výzvy č. 57 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK obdrží škola dotaci ve výši 212 481,00 Kč. Výzva č. 57 je určena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Finance jsou určeny na nákup nářadí a dalšího dovybavení stávající školní dílny . Pracovní název projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0187 nese název „Tvoříme v dílnách“.

 

Výzva 56

Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK

Patříme mezi 1330 základních a středních škol, které po prvním kole schvalovacího řízení výzvy č. 56 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK obdrží dotaci. Škola získala na 6 měsíců od počátku realizace projektu k 1. červenci 2015 celkovou částku 517 410 Kč. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Finance jsou určeny na nákup knih, elektronických čteček pro nižší i vyšší stupeň a na realizaci zahraničních jazykových kurzů pro pedagogy a zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky. Pracovní název projektu - "Cesta k jazykům", reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0652.

 

 

Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů

Od února - června 2015 jsme prostřednictvím MŠMT zapojeni do projektu - zkrácený název Cizí jazyky pro život, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/55.0002. Pedagogický tým se rozrostl o novou paní učitelku. Jmenuje se Juliette Ayrapetyan, pochází z Arménie a vyučuje angličtinu. Všichni žáci z vyššího stupně a několik tříd nižšího stupně tráví jednou až dvakrát týdně hodinu angličtiny s paní učitelkou, která na ně mluví výhradně anglicky.Zdrojem financování je OP VK, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem projektu je zvyšování interkulturních a jazykových kompetencí žáků a pracovníků základních škol s důrazem na jejich schopnost aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku ve škole, ale též při profesní přípravě, uplatnění na pracovním trhu i v osobním a společenském životě. 

 

Další etapa modernizace vybavení
ZŠ Město Albrechtice

Projekt „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ podaný zřizovatelem školy zastoupeným starostou panem Luďkem Volkem ve spolupráci s vedením školy zastoupeným ředitelem Karlem Knappem a doporučený 27. května 2014 k financování radou soudržnosti Moravskoslezsko v rámci regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, pod registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01597 navazuje na úspěšně realizovaný a již uzavřený projekt „Modernizace vzdělávacích aktivit“.

Hlavními cíli projektu je zlepšení materiálně-technického zázemí naší školy, zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné a jazykové gramotnosti, rozvoj klíčových kompetencí a propojení teorie s praxí, dosažení lepší orientace žáků v uplatnění se na trhu práce. Modernizace a doplnění vybavení se dotkne kombinované učebny fyziky a chemie, učeben zeměpisu a přírodopisu a částečně  také učebny cizích jazyků. Požadovaná výše dotace z evropských prostředků (85%) byla po změně snížena o částku 33 837,65 Kč. Z původní částky 1 418 964,40 Kč na 1 385 126,75 Kč. Zbývajících 15 % finančních prostředků bude uhrazeno z prostředků zřizovatele. Garantem realizace projektu za školu je od 1. srpna 2014 paní ředitelka Regína Hajná.

 Stavební úpravy a modernizace
ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna

Každý, kdo byl skutečně dobře obeznámen s problematickými provozními podmínkami v naší školní kuchyni a jídelně dobře věděl, jak byla rekonstrukce a modernizace zařízení nezbytná. Všudypřítomná vlhkost, nedostatečné odvětrání, nevhodné sklady potravin, nevyhovující šatny, elektroinstalace na hranici bezpečného provozu a především nepostačující a přísným evropským normám nevyhovující vybavení kuchyně.

Zrekonstruovaná a zmodernizovaná kuchyně...

Hledání finančních zdrojů v součinnosti s vedením města a školy trvalo dvanáct let, než se je nakonec podařilo, a to až na druhý pokus, získat z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Z limitované výzvy pro neúspěšné projekty č. 4.1-03 ROP Moravskoslezsko. Podrobné informace o přípravě a průběhu stavebních prací včetně řady fotografií a videí ZDE.

  
Projekt EU "Peníze školám"

Přehled zpracovaných digitálních materiálů ZŠ Město Albrechtice zde

Peníze školám se týkají už i nás ...

Patříme mezi 400 základních škol, které po prvním kole schvalovacího řízení výzvy č. 21, podpory 1.4 k projektu EU peníze školám obdrží dotaci.  Obohatíme rozpočet školy na 30 měsíců od počátku realizace projektu k 1. září 2010 o celkovou částku 1 830 311 Kč. Finance jsou určeny na nákup učebních pomůcek a ohodnocení učitelů, kteří se od září 2010 v návaznosti na inovaci školního vzdělávacího programu “Cesta“ pod pracovním názvem „Lepší budoucnost“ aktivně zapojí do zkvalitňování výuky na škole.

Krátké zprávy - 2. července 2010

 

Už víme, jak na animovaný film ...

Záloha na lepší budoucnost...

Na účet školy už doputovaly finanční prostředky z MŠMT převodem přes účet krajského úřadu a následně přes účet našeho zřizovatele určené na realizaci výzvy č. 21, podpory 1.4 k projektu EU peníze školám ve výši 1 098186,60 Kč. Jedná se o zálohu k celkové částce 1 830 311 Kč, které celkově využijeme v době od 1. září 2010 po dobu následujících 30 měsíců k nákupu učebních pomůcek i ohodnocení učitelů, kteří se budou podílet na inovaci školního vzdělávacího programu „Cesta“ pod pracovním názvem „Lepší budoucnost“ a aktivně se zapojí do zkvalitňování výuky na škole.

Krátké zprávy - 31. října 2010

Související články:

Chceme být finančně gramotní

Šesťáci se učí animovat

 

Experimentujeme, využíváme ICT ...

Řadíme se mezi 15 ZŠ  z MSK, které se staly spolu s MEC, o.p.s.  partnery Ostravské univerzity v Ostravě při realizaci projektu „Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách“. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků ZŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Garantem spolupráce s OU v Ostravě je za naši školu paní učitelka Věra Mertová, vyučující fyziky a chemie. Dále spolupracuje paní učitelka Hana Macková, vyučující přírodopisu.

Související články:

Doba je nakloněna projektům

Modernizace vzdělávacích aktivit - ZŠ Město Albrechtice


Slavnostní zahájení provozu v půdní vestavbě...

Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/01.00116

Popis projektu: Vybudování nových učeben pro výuku cizích jazyků a počítačové gramotnosti v půdním prostoru objektu stávající základní školy. Tyto budou sloužit pro žáky ZŠ a jejich rodiče, děti a mládež ve městě a mikroregionu, zájemcům o vzdělávací kurzy, nezaměstnaným, matkám na mateřské a rodičovské dovolené, seniorům.

Související články

Krokodýl dopaden v interantivní učebně

V moderní jazykové učebně jsme ve svém živlu

Zastupitelé jednali na půdě

Půdní vestavba, vše je hotovo

Na půdě už jen na vlastní oči

Bez ohledu na přívalové deště

Ve škole prázdniny, na půdě finiš

Co se děje pod střechou?

Slunce už může na celou půdu

Bez ohledu na počasí

Jen zdánlivě se nic neděje

Na půdě začíná být vidět

Kontrolní den s čerty a anděly

Práce začaly o týden dříve

Na školní půdě bude všechno jinak

 

Realizace úspor energie - ZŠ Město Albrechtice


 Realizace úspor energie - ZŠ Město Albrechtice

Hotovo, ještě je potřeba připevnit informační tabule...

Realizace úspor energie - ZŠ Město Albrechtice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Datum zahájení realizace projektu 4.8.2008, datum dokončení projektu 26.9.2008, celkové uznatelné náklady 5 169 606 Kč, dotace EU 4 394 165 (85%), dotace SFŽP ČR 258 480 (5%).

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR

Související články

Okna už jsou, uklízí se

Kontrolní den - 14. srpna 2008

Modernizace školy pokračuje

Peníze z Evropské unie i pro naši školu