5. B

Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2018

 

Český jazyk

 • Podstatná jména - mluvnické kategorie
 • Pohádka - dramatizace - loutky
 • Čtenářský list

Český jazyk - sloh

 • Vlastní zážitek

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla - zápis, sčítání a odčítání
 • Počítání s velkými čísly - dělení T, DT, ST, M
 • Plošné jednotky - převádění

Vlastivěda

 • Evropa - poloha, podnebí

Přírodověda

 • Přizpůsobení rostlin a živočichů
 • Opakování - podnebné pásy

Pracovní činnosti

 • Postava z papíru

Výtvarná výchova

 • Hlava klauna

Hudební výchova

 • Procvičování hudeb. teorie, hudeb. nástroje, nová píseň

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, rytmické cvičení s hudbou, míčové hry, hodnocení výkonů

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden do pátku bude uzavřena klasifikace za 1. pololetí, napíšeme kontrolní práci z matematiky a geometrie, otázky z přírodovědy budou z podnebných pásů na Zemi. Vybíráme peníze na kino a bruslení.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 Matematika  Jazyk český  Různé 
 Počítání s velkými čísly  Podstatná jména  Vlastivěda 
 Úlohy s obsahy Přírodověda Procvič si