5. A

Týdenní plán od 11. 6. do 15. 6. 2018

Český jazyk

 • Slova neohebná
 • Přímá řeč
 • Procvičování pravopisných jevů

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sítě těles - krychle a kvádr
 • Násobení, dělení, sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Povrch ČR
 • Slepé mapky
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Jednoduché stroje

Pracovní činnosti

 • Rotmnožování rostlin

Výtvarná výchova

 • Školní výlet

Hudební výchova

 • Taneční hudba

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

                         Grčková Ludmila, třídní učitelka

český jazyk

 
 opakování učiva