2. B

Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4. 2018

Český jazyk

 • Opakování probraného učiva
 • Slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • Spodoba - b,p

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Prezentace zájmové četby
 • Tiché čtení s porozuměním

Psaní

 • Přepis a diktát krátkých textů

Matematika

 • Opakování a prověřování násobilky 2
 • Násobení 3
 • Rýsování a měření úseček na cm a mm

Prvouka

 • Hospodářská zvířata
 • Domácí ptáci chovaní pro užitek - prověřování znalostí
 • Jarní vycházka

Pracovní vyučování

 • Dokončovací práce na mozaice - lepení a stříhání

Výtvarná výchova

 • Zátiší - zlatice ve váze

Hudební výchova

 • Hudební nástroje - opakování
 • Šel tudy - zpěv
 • Vyletěla holubička, Vyletěl holoubek - melodie stoupající, klesající
 • Pohádka pro flétny

Tělesná výchova

 • Slalom s překonáváním překážek
 • Cvičení slavičkami

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pokračuje soutěž ve sběru vršků a baterií.
 2. Dále pokračuje čtenářská soutěž - mimočítanková četba!
 3. Závěrečný školní výlet do jeskyní Na Pomezí a Dolní Moravu proběhne dne 8. 6. - vybírám 270,- Kč.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazykMatematikaPrvouka
Spodoba b - pNásobení 3Hospodářská zvířata
Pravopisný trenažérNásobilka 3Hospod. zvířata - opak.

Vladimíra Dudková, třídní učitelka