2. A

Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4. 2018

Český jazyk

 • Párové souhlásky p-b.
 • Vyvození pár. souhlásek d-t, ď-ť.

Čtení

 • Čítanka a práce s texty.

Psaní

 • Písanka č.3 - přepis, doplňování, diktát.
 • Správný tvar, sklon a výška písma.

Matematika

 • Násobení 3, vyvození dělení 3.
 • Geom. - rýsování úseček s přesností na cm a mm.

Prvouka

 • Ústní zkoušení, test učiva:
 • Hospodářská zvířata a domácí ptactvo.

Pracovní vyučování

 • Mozaika.

Výtvarná výchova

 • Příprava dárku maminkám k svátku.

Hudební výchova

 • Notový zápis, 2/4 a 3/4 takt.
 • Hudební hádanky - lidové písničky.

Tělesná výchova

 • Gymnastika - kotoul vpřed, vzad, stoj na lopatkách.
 • Chůza na kladince.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti si odnesou cvičební úbor na vyprání.
 2. Procvičujte násobilku 2, 3.
 3. Pokračujeme ve sběru vršků a baterií.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

MatematikaČeský jazykPrvouka
Násobení s obrázkyPárové p - bNajdeš mláděti mámu?
NakupováníSpodoba d - tCo všechno víš?

Text

Český jazyk

 • Opakování probraného učiva - kontrolní úkoly.
 • Měkké a tvrdé souhlásky, slovní druhy, slabiky - bě,pě,vě,mě.
 • Sloh - telefonování.

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Spisovatel, ilustrátor, překladatel.

Psaní

 • Přepis krátkých textů.
 • Diktát.

Matematika

 • Násobení a dělení 2. Násobení 3.
 • Matemcké hry na procvičování násobilky 2, 3. Diktát.
 • Zamrzlík, pexeso, vojna.
 • Geom. - měření na cm a mm.

Prvouka

 • Hospodářská zvířata, význam pro člověka.
 • Jaro na dvorku.

Pracovní vyučování

 • Prostorové výtváření - dokončení skupinové práce.

Výtvarná výchova

 • Dokončení tématické práce - Jarní louka.

Hudební výchova

 • Poznej písničku dle notového záznamu.
 • Refrém v písni, 3/4 takt.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky,dynamika, postřeh.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 19. 4. se konají v 15:30 tř. schůzky.
 2. Začínám vybírat na školní výlat 270,- Kč.
 3. Podrobnější info na tř. schůzkách

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

MatematikaČeský jazykPrvouka
Sčítej s oslíkemSlovní druhyHlasy zvířat
Na tříkolkáchVzhůru do oblakČtení s porozuměním

Text