Zápis pro školní rok 2018/2019

Zápis k povinné školní docházce na naši školu se blíží. Týká se dětí narozených od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a dětí, které měly odklad. Zákonní zástupci ze spádové i mimo spádové oblasti rozhodnutí zapsat své dítě ke školní docházce na naši školu si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. 

Při zápisu vyplní zápisní lístek a žádost o přijetí (pokud nevyužijí možnost vyplnit si dokumenty předem). Rodiče, kteří žádají odklad pro své dítě, přinesou potvrzení školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa). Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy a na dveřích hlavní budovy 18. dubna 2018. 

Již dnes prozradíme, že ve čtvrtek 12. dubna 2018 v době od 12 do 17 hodin na děti čeká vesmírné dobrodružství. Se zvládáním všech her a „těžkých“ úkolů jim pomohou postavičky a příšerky z vesmíru. Příjemně naladit se můžete zápisy z minulých letech, kdy děti zápisy provázeli Mach a ŠebestováKřemílek a VochomůrkaFerda Mravenec s BeruškouPat a MatSněhurka a sedm trpaslíkůŠmoulové, Rumcajs, Večerníček, Námořníci, Pravěk.

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, zájemce z řad veřejnosti a příznivce školy (absolventy, širokou veřejnost) jsme připravili na čtvrtek 5. dubna od 15 do 18 hodin "Den otevřených dveří". Určitě se nebudete nudit. Čeká na vás netradiční prohlídka všech tříd a odborných učeben. Připraveny jsou pokusy, hry, tvoření a kouzelné interaktivní tabule. Omrknout můžete tělocvičnu, jídelnu, školní družinu i půdní vestavbu s komunitním centrem. Jsme připraveni odpovídat na dotazy týkající se provozu, organizace výuky i nabídky zájmové činnosti pro děti včetně činnosti školní družiny.

Pokud vám datum a hodina konání nevyhovuje, stačí dohodnout si individuální termín návštěvy. Přizpůsobíme se vašim časovým možnostem. Kontaktní informace jsou uvedeny zde.

Co nabízíme – informační a komunikační systém:

 • při projednávání jakýchkoliv záležitostí týkajících se života školy upřednostňujeme osobní jednání
 • 4 x ročně třídní schůzky, možnost dohodnout si individuální konzultace
 • služby serveru „EL-KA“ – přístup rodičů on-line k informacím o výsledcích žáka ve škole - elektronická žákovská knížka (individuální přístup chráněný heslem). Pod odkazem je k dispozici návod k obsluze.
 • pravidelně aktualizované webové stránky školy včetně týdenních plánů výuky pro žáky z I. stupně
 • výuka na internetu pro žáky II. stupně
 • informační zdroj u hlavního vchodu (televizní obrazovka) promítání zpráv a fotografií ze života školy, vytápěcí systém
 • možnost komunikace prostřednictvím e-mailu se všemi pracovníky školy (každý učitel má k dispozici vlastní notebook) – omlouvání absencí, konzultace
 • zprávy v místní kabelové televizi, Zpravodaj Města Albrechtic, školní Občasník, příležitostné informace o dění ve škole v regionálním tisku, v Událostech v regionech

Co nabízíme – provoz školy:

 • vyhovující dopravní spojení, řada autobusů má stanoviště před budovou školy, žáci využívající železniční nebo autobusové nádraží nemusí přecházet výrazně frekventované silnice
 • upravené začátky a konce vyučování tak, aby navazovaly na dopravní spoje, provoz ŠD, činnost kroužků a ZUŠ Město Albrechtice, ze závažných důvodů lze dohodnout i individuální úpravy
 • provoz školní družiny od 6.00 do 16.30, dohled nad dojíždějícími žáky, přednostní zařazovaní žáků do ŠD dojíždějících a od obou zaměstnaných rodičů, od 1. září 2016 navýšení kapacity školní družiny
 • možnost navštěvovat ŠDzájmové kroužkyVýtvarnou dílnu J. Hrubého a ZUŠ Město Albrechtice

 

Co nabízíme – prostředí a vybavení školy:

Co nabízíme – výuka a péče o žáky, bezpečnost a hygiena:

 • koncepční práci vycházející ze střednědobého a celoročního plánu práce vycházející ze sebehodnocení práce školy,bezpečné a vstřícné prostředí, program prevence negativních jevů
 • stabilizovaný učitelský sbor, kvalifikovanou činnost výchovné-kariérní poradkyně, dyslektické asistentky, asistentky pedagoga a logopedky, školní asistent
 • aktivní spolupráci s rodiči, zájem v odůvodněných případech reagovat v zájmu dětí co nejrychleji na připomínky a náměty rodičů souvisejících s organizací výchovně vzdělávacího procesu
 • motivující a přiměřeně konkurenční prostředí
 • dělenou výuku M, JČ, cizích jazyků a praktických činností ve třídách s počtem žáků nad 25
 • nabídka volitelných a povinně volitelných předmětů včetně křesťanské výchovy
 • aktivní přístup k ekologické výchově a zájmové činnosti se zaměřením na ochranu přírody
 • zařazování žáků do tříd na I. i II. stupni do třídních kolektivů podle předem stanovených kritérií (zejména vytváření skupin žáků dojíždějících ze stejné obce)
 • hodnocení úspěšnosti naší práce podle úspěšnosti většiny žáků, nabízíme pomoc žákům se zhoršeným prospěchem, žákům integrovaným i se specifickými poruchami učení, podporujeme činnost žáků nadaných
 • projektovou výuku
 • výuku výtvarné výchovy ve spolupráci s J. Hrubým (keramika, prostorové práce, linoryty)
 • vedení žáků k aktivnímu přístupu k práci, ke schopnosti komunikovat výstupy ze své činnosti (dramatická výchova, mediální výchova, hudební výchova)
 • nadstandardní výuku uživatelské práce s výpočetní technikou včetně využívání více jak 120 výukových programů
 • nadstandardní možnosti zapojení žáků do soutěží (dlouhodobá úspěšnost v regionálních, krajských, celostátních kolech při různých oborech činnosti, opakovaná účast na mistrovství republiky a mistrovství světa v psaní na klávesnici PC
 • plavecký a lyžařský výcvik pro ročníky uvedené ve školním vzdělávacím programu, výjezdy na divadelní vystoupení, bruslení, výlety, exkurze a pobyty v přírodě
 • stabilní úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy

Co nabízíme – stravování:

 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou druhů jídel on-line prostřednictvím internetu i přímo v jídelně
 • "Mléko a mléčné výrobky do škol"
 • "Ovoce do škol"
Co nabízíme – volný čas, zájmová činnost:

Co stojí za zvážení ze strany rodičů:

 • kdy je pro dítě vhodnější jeho docházka do třídy s malým počtem dětí (domácí sociální klima)
 • výhody a nevýhody spojování tříd různých ročníků na I. stupni
 • výhody a nevýhody spojování vyučovacích hodin a vytváření skupin pro výuku, počet a obsah předmětů vyučovaných spojeně na II. stupni
 • vliv počtu žáků ve třídě na jejich motivaci k učení a na výchovu k přiměřené konkurenceschopnosti

nevýhody dojíždění ve srovnání s nabídkou školského zařízení – vstřícnost, kvalifikovanost a aprobovanost učitelského sboru, vybavenost školy pomůckami, časové rozvržení provozu družiny, nabídka zájmových aktivit pořádaných školou, její vybavení a dalšími organizacemi (např. ZUŠ, TJ atd.)

 • organizace žákovských soutěží, následná účast v regionálních a vyšších soutěžích, výsledky žáků
 • profilace – viz podrobnou výroční zprávou školy za školní rok 2016/2017, zprávy ČŠI
 • nabídka doplňkových služeb organizovaných školou
 • zapojení školy do projektů EU
 • informace pro prvňáčky v předstihu (informace budou aktualizovány v květnu 2018), před schůzkami s rodiči prvňáčků, kteří začnou navštěvovat naši školu od září 2018
Foto a text Regína Hajná
PřílohaVelikost
Zápisní lístek41.5 KB
Žádost o přijetí34.5 KB
Žádost o odklad39 KB
Den_otevrenych_dveri_2018.pdf265.31 KB
Desatero pro rodiče50.27 KB
Jak můžete pomoci svým dětem30.36 KB