Zápis č. 25 ze dne 28. 6. 2016

Přítomno 6 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Martin Špalek, Luděk Volek
Za zákonné zástupce: Monika Chmelařová, Jiří Mlčoušek
Za pedagogické pracovníky: Jana Vyležíková, Nela Akritidis Čtvrtníčková
Omluveni: Hana Kmínková, Miroslava Tupá, Jana Mroščáková
Neomluveni:0
Dále: Regína Hajná

Program jednání

1. Přivítání členů ŠR
2. Projednání výsledků doplňovacích voleb do ŠR
3. Informace o průběhu školního roku 2015/2016
4. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2016, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2016/2017
5. Inkluzivní vzdělávání – (společné vzdělávání, změny od 1. 9. 2016) 
6. Aktualizace ŠVP - dodatek zabezpečení výuky žáku se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných
7. Aktualizace Školního řádu
8. Informace ředitelky školy o zajištění zabezpečení budovy školy
9. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2016/2017
10. Podání projektu Člověk je součástí přírody (LČR)
11. Provozní záležitosti - letní prázdniny

 

Ad. 1. Přivítání členů

 • Mgr. J. Mlčoušek přivítal členy ŠR
Ad. 2. Projednání výsledků doplňovacích voleb do ŠR za rodiče a pedagogické pracovníky
 • za zákonné zástupce byla zvolena Jana Mroščáková
 • za pedagogické pracovníky (23. 6. 2016) zvolena jednomyslně Nela Akritidis Čtvrtníčková
Ad. 3. Informace o průběhu školního roku 2015/2016
 •  ředitelka školy seznámila členy s průběhem školního roku, zhodnotila práci
Ad.4. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2016, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2016/2017
 • ředitelka školy informovala členy ŠR o personálních změnách ve školním roce 2016/2017
Ad. 5. Inkluzivní vzdělávání – (společné vzdělávání, změny od 1. 9. 2016) 
 • ředitelka školy informovala členy ŠR o změnách, které nastanou od 1. 9. 2016 (společné vzdělávání), novela školského zákona a vyhlášky č. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ad. 6. Aktualizace ŠVP - dodatek zabezpečení výuky žáku se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • ředitelka školy seznámila ŠR s dodatkem ŠVP
 • členové ŠR schválili  dodatek ŠVP bez připomínek
Hlasování o dodatku ŠVP
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Ad. 7. Aktualizace Školního řádu
 • ředitelka seznámila ŠR s dodatkem Školního řádu, práva žáků - žáci se mohou obracet na ŠR
 • členové ŠR schválili dodatek Školního řádu bez připomínek
Hlasování o dodatku Školního řádu
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Ad 8. Informace ředitelky školy o zajištění zabezpečení budovy školy
 • ředitelka školy informovala členy ŠR, že od září už škola nebude mít vrátnou a bude využívat jen elektronický zabezpečovací systém
 
Ad. 9.  Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2016/2017
 • bez připomínek
Ad. 10. Podání projektu Člověk je součástí přírody (LČR Šumperk)
 • ředitelka školy informovala členy o podání projektu
Ad. 11. Provozní záležitosti - letní prázdniny
 • v průběhu letních prázdnin, malovaní jídelny, modernizace dalšího oddělení školní družiny, oprava sociálních zařízení na nové budově
Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR
Martin Špalek (místostarosta)
Zapsala 28. 6. 2016 Hana Škrochová